Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΔΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:
                                                    ΔΙΔΑΔ/Φ.59/130/17376


ΘΕΜΑ: Χορήγηση συνδικαλιστικών αδειών
Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 28721/23.7.2012 έγγραφό σας
Η συνδικαλιστική δράση προστατεύεται συνταγματικά στο πλαίσιο των διατάξεων περί συνδικαλιστικής ελευθερίας (άρθρο 23, παρ. 1 Σ). Οι συνταγματικές διατάξεις υποχρεώνουν την πολιτεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση και ανεμπόδιστη άσκηση της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
Η  διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 θεσπίζει την υποχρέωση του εργοδότη να διευκολύνει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, των ελεγκτικών επιτροπών και τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις υπερκείμενες οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από τη γενική ως άνω διάταξη προκύπτει η υποχρέωση του εργοδότη να ασκεί την αξίωση για παροχή εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται ο υπάλληλος στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων (Γ. Λεβέντη, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα 2007). Οι διευκολύνσεις της συνδικαλιστικής δράσης που επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1264/1982, οι οποίες, όπως ρητά αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανταποκρίνονται στο πνεύμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του Συντάγματος.
Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων άδεια απουσίας έως εννέα (9) μέρες το μήνα και στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα.
Ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων άδεια απουσίας έως πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω και έως τρεις (3) ημέρες το μήνα, εάν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1264/1982 στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων, στα οποία συμμετέχουν.
Όσον αφορά την ενεργοποίηση της υποχρέωσης της δημόσιας υπηρεσίας να διευκολύνει την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων, θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 997/1996, ΔΕΑ 1475/2004) και το αριθμ. 433/84 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, η οικεία υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί την αιτούμενη συνδικαλιστική άδεια μέσα στο πλαίσιο του αριθμού ημερών που ο νόμος προσδιορίζει ως ανώτατο όριο. Ο δε υπάλληλος συνδικαλιστής πρέπει να υποβάλει έγκαιρα στην υπηρεσία αίτηση – δήλωση για τις ημέρες που πρόκειται να απουσιάσει ώστε η απουσία του να μην πραγματοποιείται επί βλάβη της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, τουτέστιν επί βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το αριθμ. 534/89 πρακτικό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης, αν στο πρόσωπο του ιδίου συνδικαλιστή συντρέχουν οι ιδιότητες του συνδικαλιστικού στελέχους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης οι συνδικαλιστικές άδειες χορηγούνται αθροιστικά.


 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
  Ελευθερία Μπινιάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου